Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աւարն ստացեալ ՚ի թշնամեացէ ՚ի ժամանակի պատերազմի ժամ պատեհի բաժանեսցի ՚ի վերայ զինուորաց այս կերպիւ.

Ոսկի, երծաթ, ակունք եւ ամենայն զարդք ճոթանք, ձի եւ ամենայն անասունք, խաշին, ցորեան, եղ, ձէթ, գինի բոլորն հարկաւոր է հաւաքել եւ հռչակաւոր վաճառել, զի ով ոք որ կամի գնեսցի զամենայն զոր ինչ գին որ ելցէ եւ գին ասացեալ աւարին բաժանեսցի այսպէս:
Բաժին նախարարին ՚ի մի հարիւրին. 5
Բաժին Սպարապետաց 10
Բաժին Ասպետաց 8
Բաժին Թօֆչի բաշունց 8
Բաժին Լրտեսպետաց 2
Բաժին Կերակրապետաց 2
Բաժին Երկրաչափապետաց 5
Բաժին Հազարապետաց 5
Բաժին Հարիւրապետաց 3
Բաժին Տասնապետաց 1
Բաժին Զօրաց այր եւ ձիոց 16
Բաժին Հետեւակ զօրաց 31
Այսպիսի բաժանի ամենայն մի 100

Եւ ամենայն ՚ի վեր ասացեալ իշխանք ստանասցեն ՚ի վեր յիշեցեալ բաժինս ո՛չ թէ վասն իւրաքանչիւրօք թէ ո՛չ որում վայելէ սպարապետին, լիցի բոլոր սպարապետաց քանիցս հոգի որ իցեն, նմանապէս միւս իշխանաց որում հարիւրին 5, որում վայել է հազաապետի հարկաւոր է բաժանիլ ՚ի վերայ ամենայն հազարապետաց քանի անձինք որ իցեն, յետ այս բաժանմանէ, հարիւրին տասն եւ վեց որում վայել է այր եւ ձիոց զինուորաց, հարկաւոր է բաժանիլ ՚ի վերայ բոլոր զինուոր ձիաւորաց, եթէ հասարակ, եթէ ասպետ, հազարապետ, տասնապետ եւ տղայոց ձիաւորից համահաւասար, նոյն գունակ հարիւրին 34, որում վայել է հետեւակ զինուորաց հարկաւոր է հաւասարապէս բաժանիլ ՚ի վերայ սպարապետաց, հազարապետաց, հարիւրապետաց եւ տղայ զինուոր հետեւակաց, ո՛չ ոք զրկեսցի ումեք ՚ի բաժնոյ աւարէ իւրմէ եթէ գուցէ ոք զրկող դատաստան ընդունիցէ: