Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն կին ամուսնացեալ ընդ առն զինուորի որ իցէ տղայ եւ ոչ կարգաւոր եւ իշխան եթէ մարտիրոսասցի առն նորայ մէջ պատերազմի, եթէ կին նորայ մի գտցի այլ այր զի ամուսնասցի, Տունն Հայոց հարկաւոր է տացէ մի ՚ի չորից բաժնոյ ռոճկի առն առ կին նահատակելոյն, բոլոր ժամանակս կենաց կնոջն, եւ եթէ կինն նորայ գտցի այլ այր եւ ամուսնասցի Տունն Հայոց ազատ լիցի ՚ի վեր ասացեալ ծախուց: