Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն կարգաւոր եւ իշխան գերի եթէ երդմամբ եւ ձեռնադրեալ թղթիւ խոստանասցէ որ ՚ի բոլոր ժամանակ այնմ պատերազմի որում ինքն գերեցաւ մինչեւ ՚ի ժամ խաղաղութեան հաստատելոյ, ո՛չ ձեռս ՚ի վեր մի կալցի ընդ դէմ Հայոց Զօրաց, եւ որում ժամու հրաւիրեսցի գերեցողն իւր իսկոյն հնազանդեալ եկեսցի եւ ընդունեսցի կեանս գերութեան իւրոյ նմայ տացի թուղթ ազատութեան շրջելոյ ՚ի յերեսս երկրի ՚ի տեղի որում գերի առնողն խոստանայցէ նմայ, եւ նա՛ ելցէ եւ սպասիցէ ՚ի ժամանակի խաղաղութեան, յետ խաղաղութեան ընթանասցէ ըստ համեմատութեան դաշնոյ խաղաղութեան: