Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Համապատասխանութիւնք ժամանակի պատերազմի մնասցէ արձակ մէնջ զօրապետաց միայն, եւ պատգամատար ելցեն ընդ դրօշակաւ սպիտակ ՚ի ձեռին, այս դրօշակս իցէ՛ նշան ընդունելի պատգամաբերին եւ տանին ազատ, սա ինքն ընդ թղթաւ պատգամաւ իւրով մտցէ ՚ի բանակ, ամենայն գիշերապահ եւ պահակք գտանելով սմայ պահպանութեամբ հասուցանեն ՚ի բանակս իւրեանց, քօղ ՚ի տեսակս կապեալ հասուցանեն ՚ի դրունս զօրագլխին, նմանապէս պատասխան նամակին իւրոյ առցէ եւ քողաւորեալ աչօք ելցէ ՚ի բանակէ եւ մտցէ առ բանակն թշնամոյն: