Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի ժամանակի պատերազմի որ ոք յազգէ որ իցէ, եւ կամ ՚ի յազգէ թշնամեաց, եթէ ՚ի յազգէ յայնմանէ որում հռչակի պատերազմն եթէ գտցի ոք վաճառականք ընչիւք իւրօք ՚ի ժամանակի խաղաղութեան մտեալ ՚ի յաշխարհս մեր եւ կամ պանդուխտ բնակեալ ՚ի յաշխարհն մեր եւ կամ դրամն իւր փոխ տուեալ յազգին մերոյ, կալով մնասցէ ազատ ընչիւք իւրօք, եթէ կամեսցի ելանել առ աշխարհն եւ ազգն իւր իւրեանք միայն գտցեն թուղթ ազատապէս ելանելոյ ՚ի թուէն հռչակմանէ պատերազմի մինչեւ քառասուն եւ հինգ աւուր միջոց ժամանակաւ ելանելոյ, ելցեն եւ պահպանութեամբ մերով մինչեւ մտցեն առ յազգս իւրեանց, եւ զամենայն զոր ինչ ստացուածք նոցայ մնասցէ ՚ի աշխարհ մեր ՚ի ձեռին փոխանորդին իւրեանց մինչեւ ՚ի ժամանակն խաղաղութեան, եւ ապա՛ հանեսցեն յաշխարհէ մերմէ, եւ յետ քառասուն հինգ աւուր ժամանակի հռչակմանէ պատերազմին ոչ ոք կարէ ելանել, եթէ ո՛չ պարտ է նոցա կալ եւ մնալ բնակեալ ՚ի յերեսս երկրի մերոյ մաքուր ՚ի ամենայն կերպ կողմնակալութենէ ՚ի գործէ, եւ լուր պատերազմէ ՚ի երկուց կոյս, այսինքն կողմն յազգին իւրոյ եւ թշնամոյն մերոյ, եւ կամ կողմն մեր մինչեւ ժամ խաղաղութեան: