Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի ժամանակի պատերազմի եւ կամ խաղաղութեան եթէ միջէ թշնամեաց եւ եթէ բարեկամաց, ով ոք քրէական մեղօք մեղուցեալ փախչի եւ անկանի երկիրն մեր, հովանաւորութեան Տանն Հայոց անձն նորա զերծցի ՚ի մահուանէ պարտուց իւրոց, եւ գտցի պահպանութիւն, եւ ո՛չ ոք ունիցի իշխանութիւն հանիլ նմայ ՚ի Տանէն Հայոց, բայց եթէ Տեառն յայնմիկ տացէ ներողութիւն մեղաց նորայ ՚ի կեանս եւ ապա եթէ առն այն կամի ելանել ՚ի մէնջ, ազատապէս կարէ ելանել առ ու որ ինքն կամի: