Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի դաշտս երեսս երկրի որում խաղայ բանակս մեր ոչ ոք դաշտի մի՛ նստցի ՚ի յաւելի քան թէ քառասուն աւուրս, եթէ չիցէ վասն շրջապատութեան տեղեաց եւ ամրոցաց թշնամեաց մերոց, թէ ո՛չ խաղասցի ՚ի տեղիս վասն մնալոյ յօթն եւ երկիր յստակ վասն առողջութեան արանց բանակին մերոյ: