Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն գիր մտանող ՚ի բանակն հարկաւոր է մտցի ՚ի ատեն եւ ՚ի տեսչութիւն սպարապետին եւ ամենայն գիր ելանող բանակէ հարկաւոր է ելանել հրամանաւ սպարապետին, եւ զամնայն զոր ինչ գրեցեալք եթէ արտաքոյ մտեալ ՚ի բանակս, եւ եթէ ՚ի բանակէ ելանող առ այլ յաշխարհ, սպարապետն ունի իշխանութիւն բանալոյ եւ կարդալոյ եթէ ունիցի երկմտութիւն ինչ ՚ի վերայ գրէրոնցն, եթէ գտցի անարատ ՚ի երկմտութենէ իւրմէ` իւրով կնքաւ յղեսցէ առ ՚ի առաջադրեալ տեղի գրոյն տեառն իւրոյ ուր եւ իցէ: