Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն զօրագլուխ հարկաւոր է պահել ընդ իւր զամենայն զոր ինչ պատուէր ՚ի սպարապետէ իւրմէ, եւ ՚ի ժամ պակասելոյ որում զօրագլխոյ որ իցէ զամենայն զոր ինչ նամակ եւ հրովարտակ եւ պատուէր եւ հրաման ստանասցէ տեղակալ ննջեցելոյն, զի կարի ունիցի լուս պատուիրանաց Տեառն իւրոյ ՚ի վերայ գործի զօրաց իւրոց եւ այլն: