Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա


՚Ի պատճառէ Օրինացն գլուխ 346 տասանորդէ ստացեալ բանն պարտ է լինիլ կամ ոսկի եւ կամ երծաթ, եւ այս հրահայելիք պիղծ լիցի վասն ամենայն բնութեան մարդոյ բնակողաց ՚ի Հայաստանեաց յաշխարհի վասն ծախելոյ եւ վայելելոյ, եթէ ո՛չ իւրաքանչիւր ոք ամուր եւ ապահով եւ թագստի տեղի պահել պարտ են անշարժ վասն յանկարծահաս պատուհասի եւ հարկաւորութեան ժամանակի, որ եթէ ՚ի ոչ ոք պատճառէ զերծանիլ եւ փրկիլ ոչ կարի, սա՛ լիցի ծախ վասն փրկութեան իւրաքանչիւր պահողաց: