Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա


Սահման հանելոյ վիճակս ՚ի վերայ իւրաքանչիւր 100 տղայից որ ելցէ ՚ի միջէ միայն հինգ տղայս վասն զինուորութեան, ընկալ երկու հարիւր կտոր թուղթս եւ գրէ անուն 100 տղայից, իւրաքանչ անուն ՚ի վերայ մի թղթու, ամրափակեայ յատուկ, այս 100 թուղթս ձգէ ՚ի մէջ պարկի միոյ եւ առ միւսն 100 սպիտակ թուղթ ՚ի վերայ 5 թղթոյ գրէ «Զինուորե սա՛ հինգ թուղթս զինուոր անուամբ հանդերձ 95 թուղթ սպիտակաւ որ բովանդակի 100, սա՛ եւս ամրափակեայ եւ ձգէ ՚ի այլ պարկս, եւ բազմացոյ ամենեցուն հանդարտ տեղիս եւ ՚ի միջի նոցա յոտս կացս երկու պատանիս, եւ տուր նոցա ՚ի վեր ասացեալ երկու պարկս որ ունի իւրաքանչիւր հարիւր թուղթն եւ հրամայէ նոցա խառնել եւ ապա նախ առնուլ յանունն Աստուծոյ ՚ի բերանն եւ ապա իւրաքանչիւր տղայն դաստառակօք փակեա՛ ակն նոցա եւ տուր հրաման իւրաքանչ տղայն ՚ի պարկէ իւրմէ հանել միմիայն մի թուղթ, որում անուն հանեալ գտցի ՚ի միւս պարկէն անուն «Զինուորե նմայ ելաւ վիճակ զինուորութեան եւ որում տղայն անուն իւր ելցէ ՚ի միւս պարկէ թուղթ սպիտակ նա՛ լինիցի ազատ երթայ ՚ի խաղաղութեան: