Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տուն եթէ յԱստուծոյ, եթէ իշխանին, եւ թէ ռամիկ ժողովրդի կառավարեսցի հրամանաւ Տեառն տան իւրոյ, ով ոք բնակիչք ՚ի նմա հնազանդեսցի հրամանի տան տեառն, բայց հրամանէ որ իցէ ընդ դէմ յօրինացն Տանն Հայոց, եւ ոչ ոք այր ՚ի որոք տան մի՛ հնազանդեսցի հրամանի ումեք եթէ լինիցի ընդ դէմ յօրինացն Տանն Հայոց: