Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աստիճան կանաց ՚ի տան Տեառն ՚ի վերայ իւրաքանչիւր աստիճանի այսինքն.
Տիրուհի 1 առաջի աստիճանի: Իշխանուհիք 2Տիկինք զօրագլխաց 3Զինուորաց, վաճառականաց, հողագործաց, արհեստաւորաց 4