Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք Հայրապետ, Նախարար, Եպիսկոպոս, տանուտէր, քահանայք, յիշխանք աշխարհի մի՛ հրամայեսցեն ՚ի վերայ ո՛չ ումեք արտաքոյ աստիճանի իւրեանց, եւ կամ յաւելի քան զայն, որ տուաւ նոցա ըստ իւրաքանչիւր կարգի եթէ էկլէզիաստիկէ, եւ եթէ ՚ի Տանէն Հայոց: