Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք հրաւիրեսցի բարեկամաց իւրոց ՚ի տունս իւր պատուելոյ նոցայ ճաշ եւ ընթրիս, եթէ իշխանաց եւ եթէ բամբշաց, եւ եթէ հասարակ ժողովրդոց եւ տիկնաց, պարտ է ճանաչիլ աստիճանս իշխանաց եւ բամբշաց, եւ ապա՛ հարկաւոր է հրաւիրումն շարել ՚ի յերեսս թղթոյ, ծանուցանելով սեղանն իւր որ ունի այսքան աթոռ բազմելոյ, երկրորդ նշանաւորեսցի անունք հրաւիրեցելոց համարաւ այսինքն.
Նօմրայ 1 Մարտիրոս առաջի ՚ի աջ զթեւ. 2 Բաղրամ երկրորդ
3 Յարութիւն երրորդ
4 Մաղաքիայ չորրորդ
5 Զաքարիայ հինգերորդ
6 Մանասէ վեցերորդ
Այսպէս ՚ի ձախ թեւ:

Եւ այսպէս համարելով մինչեւ որքան անձինք որ լինիցին զի հրաւիրեալք անձինք առաջագոյն ծանիցեն աստիճան բազմենալոյ իւրաքանչիւրոց ՚ի վերայ սեղանի զի մի՛ գայթակղեսցեն, ո՛չ ոք մի՛ յանդգնեսցի յիշխել նստուցանել զինքն ՚ի տեղի այլոց, այսպէս յառաջ քան զխոստանալն իւրաքանչիւրօք մտանել ՚ի տեղի հրաւիրեցեալ տան, երկայնամիտ լինելով եթէ հաճեսցի կամացն իւր նոյն կարգաւ բազմիլ ՚ի սեղան երթիցէ, եւ եթէ գտցի անպատւութիւն ինչ ՚ի աստիճանի իւրոյ, մերումն խնդրելով հրաժարեսցի. այսպէս լինիցի սահման ՚ի վերայ բամբշաց եւ տիկնոց եթէ բազմիլ ՚ի սեղան եւ եթէ ՚ի յոտս կալ առ ՚ի կաքաւ, եւ ո՛չ ոք յիշխան եւ հասարակ այր բամբուշ եւ հասարակ տիկին որ ՚ի տան հրաւիրեալ մի՛ գտցի, հարբեալ եւ անպատեհ շարժեալ, եւ բանալ բերանս իւր համարձակ, եւ եթէ գուցէ այսպիսի անպատեհ շարժող առն այն եթէ այր եւ եթէ կին ով ոք որ իցէ` ո՛չ ոք կրկին հրաւիրեսցի նմայ ՚ի հանդէս եւ եթէ ՚ի պատճառէ ընտանեակցութենէ հրաւիրողի հարկեսցի ումեք հրաւիրել, այլ հրաւիրեալքն ամենայն խոյս տացեն եւ ներողութիւն խնդրեսցեն եւ ոչ ոք մտցէ ՚ի հանդէսն որում աղմկողն հրաւիրեալ գտցի: