Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի՛ ոք առանց հրաւիրելոյ մի՛ մտցէ ՚ի տուն ո՛չ ծնեալ մանկանց եւ ո՛չ ամուսնացեալ արանց եւ կանաց վասն շնորհաւորելոյ ծնունդ նորայ մանկան եւ հարսանիսն ամուսնացելոյ, եւ ամենայն ընտանի եւ Տեառն տան որում գտցի ծնունդ եւ ամուսնութիւն, հարկաւոր է հրաւիրել նոցայ որում ինքեանք սիրեն եւ ցանկան տեսանել ընդ խրախճանութիւնս իւրեանց, հրաւիրումն հարկաւոր է լինիլ, այսպէս որ ՚ի յերեսս միոյ թղթոյ շարեսցի, այսինքն.
Եղիսաբեթ տիկին ամուսին պարոն Մաղաքիայի դեկտեմբերի ամսի 14 պատկեր աւուրն երեքշաբթի առաւօտեան 6 ժամին ծնաւ մանուկ մի արու սպասաւոր ձեր եւ մխիթարութիւն ծնօղաց իւրոց շնորհօքն Աստուծոյ ծնեալ եւ ծնօղն առողջ են հանդերձ բոլոր ընտանեօք, սպասին ցնծութեամբ ընդունիլ սէր ձեր ՚ի առաջի մեր դեկտեմբերի 17, պատկեր աւուր շաբաթ առաւօտեան եօթն ժամէն մինչեւ ցը 10 ժամ. նոյն աւուր յիրիկուան 5 ժամէն մինչեւ ցը ութն ժամ, ով ոք ՚ի ձէնջ կամի փառաւոր մեզ առնել պատուելով մեզ ՚ի նոյն սահմանեալ ժամանակի պատրաստի գտցի մեզ շնորհակալութեամբ, եւ այսպէս հարսանեաց:
Եւ բարութիւն բանիս յոյժ լիցի նախ որ մի անգամ միմիայն պատրաստութեամբ եւ միջոց մի աւուր ժամանակաւ փրծանի ՚ի զանազան ծախէ եւ նեղութենէ, եւ նոյն Օրն ՚ի տունն նորա նմանի իբր տօն հանդիսի գեղեցիկ փայլմամբ եւ այլն: