Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք եկեղեցականք, տնանկ եւ աղքատք մի՛ բարկանասցեն ՚ի վերայ սահմանին կարգադրութեան մերոյ, ՚ի գլուխ 377, յօրինաց, վասն զի Ազգն Հայոց ո՛չ խնայէ ողորմութիւն պաշտօն պատարագէց եւ մխիթարութիւն տնանկաց եւ աղքատաց, եթէ ո՛չ ամենայն զօրութենէ պահէ ՚ի միտս իւր անպակաս առնել նոցա ՚ի ամենայն հարկաւորութենէ ՚ի աշխատանաց եւ արդեանց հարուստ կենդանի արանց զգուշութեամբ Տանն Հայոց: