Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ո՛չ ո՛ք ունիցի իշխանութիւն հարկանել կանաց բայց յիշխանք համեմատութեան վճռոյ դատաստանի վասն գործոց ձեռաց մեղաց նոցայ, եւ այրն ամուսնացեալ կնոջ ՚ի տեղի փափուկ մսոյ, եւ զգուշութեամբ զի մի՛ վիրաւորեսցի եւ կամ խորտակեսցի ոսկերս կնոջ իւրոյ, մինչեւ երկոտասան ղամչի: