Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ո՛չ ոք իշխանի մի՛ ընդունեսցեն կրօնաւոր պակասակեան քան թէ յիսուն եւ հինգ ամաց, շրջիլ ՚ի յերեսս երկրի մէջ քաղաքաց եւ բնակութեանց, եթէ ՚ի գործ նուիրանաց եւ կամ քարոզութեան որ ամենայն նուիրակ եւ քարոզիչ կրօնաւոր մտանող ՚ի մէջ ժողովրդի, պարտ է լինիլ ամաւ յիսուն եւ հինգ ամաց, եւ եթէ յաւելի բարեգոյն որ ո՛չ պակաս ամօք քան թէ 55, եւ ամենայն տեղիս շրջող ՚ի յերեսս երկրի որում գտցի կրօնաւոր երիտասարդ հարկաւոր է ըմբռնել նմայ եւ յանձնել եպիսկոպոսին իւրոյ զի մուծցէ ՚ի վանքն իւր միայնակցութեան որում յինքն խոստացեալ կալով մնալ միայնակեաց եւ կրօնաւոր: