Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որպէս Օրէն է մեզ ՚ի ժամանակն պատերազմի ընդ ումեք թշնամւոյ մերոյ որ ոք ամրոց շէնք եւ բանակ ընդ պատերազմաւ ստացեալ զամենայն ինչս ՚ի նմայ աւար զօրաց մերոց լինիլ, այլ անդրադարձն սորայ զոր ինչ գաւառ, գեօղարէնք եւ շէն թշնամեաց ՚ի ժամ պատերազմի առանց ընդդիմամարտութեան հնազանդելոյ մերոյ զօրաց պահպանութիւն մեր ՚ի վերայ նոցայ եւ ՚ի վերայ ընչից նոցայ լինիցի, վասն որոյ պարտ է պահպանել նոցայ իբր եւ ժողովուրդ մեր եւ թոյլ տալ նոցա կալ եւ մնալ ՚ի տեղի իւրեանց ազատապէս վայելել ինչս իւրեանց միմիայն հարկ եւ մաքս եւ հաս եւ բաժին որ տալոց էին տերանց իւրեանց` տացեն մեզ եւ մնասցեն իբր մեր ժողովուրդ, զամենայն ժամանակս մինչ կալով մնասցէ բանակ եւ իշխանութիւն մեր անդ, եւ ՚ի ժամ չուելոյ բանակին մերոյ անտի, ո՛չ ոք ՚ի մէնջ ունիցի արձակութիւն գերել նոցայ եւ շարժել նոցայ ՚ի տեղէ ՚ի տեղ իւրեանց եւ աւար յառնել ՚ի յընչից նոցայ, կալով մնասցեն նոքայ ՚ի տեղի իւրեանց հնազանդելով սեպհական տերանց իւրեանց: