Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որ ոք գաւառաք, քաղաք եւ գեօղք եւ բնութիւն մարդոյ ՚ի յաշխարհէն թշնամեաց ՚ի ժամանակի պատերազմի հնազանդելով մեզ գտանելով պահպանութիւն ՚ի մէնջ դաւաճանասցի, սա՛պիսի մեղաւորն եւ մեղաւորք դատաստան ընդունիլ արժան է ըստ համեմատութեան վնասու դաւաճանութեանց իւրեանց մինչեւ ՚ի մահ, եւ գերութիւն եւ ինչս նոցա աւար, վճիռ մեղացս կարէ ելանել սպարապետէ մերմէ որ հրամայէ ՚ի վերայ նոյն գնդի զօրաց որ դաւաճանն գտաւ հնազանդեցեալքս իւր, ըստ արժանաւորութեան վնասու դաւաճանութենէ իւրեանց: