Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք թաքստեան պահիցէ ՚ի տան եւ ՚ի այգոյ եւ ՚ի հանդի իւրում մեղաւոր եթէ քրէական եւ եթէ պատժոյ արժան, եւ եթէ պարտական, եւ եթէ գողացեալ ինչ պահիցէ ընդ իւր, որ փախուցեալ ՚ի բանտէ եւ ՚ի ձեռանէ գանգատողէ եւ կամ գողացեալ ՚ի սեպհականութենէ, սա՛ թագստեան պահողս պարտական լիցի մտանիլ ՚ի բանտ ծախիւք իւրօք, կալով մնասցի ՚ի բանտի մինչեւ վճիռ ելցէ ՚ի վերայ գողին եւ սպանողին, սա՛ թագուցանօղս ընկերակից լինիցի մահապարտին մինչեւ տեղի կախաղանի մեղաւորին, եւ քրէական մեղաւորն մեռցի եւ թագուցանօղն ազատեսցի ՚ի մահուանէ ելցէ նախատանօք առ տուն իւր եւ զամենայն զոր ինչ թագուցեալ ՚ի գողացեալ իրաց յետս դարձուցէ ՚ի դրունս դատաստանի վասն սեպհական տեառն ընչից: