Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Օրէնս Հայոց հրամայեաց ՚ի վերայ ամենայն քրիստոնեայ ժողովրդոց իւրոց զի յաւուրն կիրակէի մտցէ ՚ի տուն Տեառն եւ ընդունեսցի շնորհ Սուրբ պատարագի, այլ զօրականք հայոց եթէ ՚ի մէջ քաղաքաց եւ եթէ ՚ի յերեսս դաշտի ներքոյ վրանաց բնակօղաց, իւրաքանչիւր գունտ որում տեղի եւ ՚ի հրամանի որում սպարապետի որ իցեն, յաւուրն կիրակէի պարտ է զօրագլուխն նոցայ բոլոր զօրքն իւր երիս բաժինս բաժանել եւ երիս անգամ մուծանել ՚ի տունս Տեառն վասն աղօթելոյ:
1 բաժին առաւօտէն 7 ժամին:
ե ե 9 ժամին:
1 ե ե ե 11 ժամին:
Զի ամենայն ժամ երկու ՚ի երիս բաժնոյ զօրաց մնասցեն ՚ի տեղի իւրեանց պատրաստ եւ մի ՚ի երից բաժնոյ որ ելանէ ՚ի յաղօթս պարտ է ունիլ գօտի ՚ի մէջ ածեալ սուսերօք, իւրաքանչիւր զինօք պատրաստութեամբ մինչեւ դրունս սրբոյ Եկեղեցւոյ եւ անդ հանգուցանել ՚ի յերեսս երկրի զէնս իւրեանց համարեալ կարգելով չափաւոր պահակ ՚ի վերայ զինուցն անդ թողելոյ, եւ ինքեանք մտցեն ՚ի տուն Տեառն եւ կացցեն յաղօթս, յետ կատարելոյ սրբոյ պատարագին կարգաւ ելցեն ՚ի դրունս ՚ի ձեռս կալցեն իւրաքանչիւր զէնս իւրեանց երթայցեն ՚ի տեղի իւրեանց եւ ապա ՚ի տեղէ իւրմէ ելցէ միւս գունտն առ դրունս սրբոյ եկեղեցւոյ: