Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ կամաւորապէս մտցեն ՚ի պաշտօնս զինուորութեան երիտասարդ եւ տղայս հայոց իբր զի[ն]նսուն հազարս բարիոք լինի, եթէ ո՛չ Տուն Հայոց հանիցէ ՚ի մէնջ ամենայն գաւառէ եւ բնակութենէ Աշխարհին Հայոց վիճակաւ տղայս եւ երիտասարդս հինգ ՚ի միոյ հարիւրէ, վասն պաշտօնի զինուորութեան եօթն ամ ժամանակաւ պահեսցէ ռոճկաւն Տանն Հայոց կառավարելով ըստ Օրինօք, եւ յետ եօթն ամաց ազատ լինի դարձցի ՚ի տուն եւ ՚ի բնակութիւնս իւր: