Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնութիւն մարդոյ բնակեցեալ ՚ի յերեսս երկրին Հայաստանեաց` եթէ ՚ի սեպհական Ազգէն Հայոց եւ եթէ այլ ազգք պանդխտացեալք եթէ արու եւ եթէ էգ, պարտ լինի նոցայ ստանալ աղ ՚ի Տանէ Հայոց իւրաքանչ ամենայն անձանց տարեկան վասն միոյ անձի մի կշիռ, եւ գինն նորայ հատուցանել Տանն Հայոց մին դահեկան երծաթ հայոց: