Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ երդմնելով տացէ վկայութիւն սուտ, զամենայն զոր ինչ վնաս եղեալ ՚ի սուտ վկայութենէ իւրմէ, հատուցանէ վնասելոյն եւ յինքն մտցէ ՚ի բանտ ժամանակաւ վեց ամիս, եւ ՚ի ատենէ դատաստանէ գրեսցի թուղթ յայտնութեան եւ պնդեսցեն ՚ի նշանաւոր տեղիս առ ՚ի տեսարան անցաւորաց, զի ամենեքեան ծանիցեն առն այն ստախօս եւ երդմնազանց, եւ եթէ վկայութիւն սուտ գտցի ՚ի վերայ քրէական մեղաց, որ ՚ի պատճառէ վկայութեան նորա բարձցեալ իցէ կեանս մեղաւորի, եւ ապա՛ հռչակեսցի ստութիւն վկային, նոյն սուտ վկայն մահու մեռցի: