Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն զինուոր պաշտօնեայ եւ կամ զինուորք պաշտօնեայք ՚ի ժամանակի պատերազմի փախեցեալ ՚ի գնտէ իւրմէ առ թշնամիս Հայոց, եթէ ըմբռնեսցի, եթէ ըմբռնեցեալն գտցի միմիայն մի մեռցի, եթէ իցեն բազումք որոնելով հաստատեսցեն նախագուշակք եւ առաջնորդք մեռցեն, մնացորդքն գան յարիցեն եւ յապա գտցեն ազատութիւն: