Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որ ոք քաղաք եւ բերդօրեայք շրջապատեցեալ մէնջ որում իշխան քաղաքին եւ կամ բերդապան դաշինս խօսելով յանձնել խոստանայցէ, եւ ՚ի ժամանակի յանձնարարութեան դաւաճան գտցի, եւ ՚ի դաւաճանութենէ յայնմանէ անկանիցի մինչեւ 24 տղայ զինուորաց մերոց, որում հարկեսցի զօրք մեր արձակմամբ սուսերս ՚ի ձեռին մտանել բերդն, զամենայն զինուոր եւ զօրագլուխ ՚ի թշնամեաց մի՛ մնասցէ կանդանի ՚ի բերանէ սուսերաց մերոց, եւ եթէ գուցէ կենդանի ըմբռնեսցի իշխան քաղաքին եւ կամ բերդապանն յայնմիկ, իսկոյն նախատանօք կախիցէ ՚ի փայտէ ՚ի գլուխն դռան քաղաքին կամ բերդին, եւ զամենայն զոր ինչ ՚ի քաղաքն եւ կամ բերդն որ գտցի աւար լինիցի զինուորաց մերոց, եւ յառաջ քան զբամբիռն ներողութեան հնչիլն` զամենայն զոր ինչ խայտառակութիւն ՚ի զինուորաց մերոց ՚ի վերայ թշնամեաց բնակողաց անտի մի՛ մտցի ՚ի դատաստան: