Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն վրան կանգնեցուցանելն ՚ի բանակի մերոյ հարկաւոր է ըստ կարգադրութեան երկրաչափ իշխանին մերոյ եւ ՚ի խաղալն մի տեղէ առ միւս յօրինեսցի նոյն, եւ ամենայն փողոց բանակի տացի անուն իւր եւ նշան զի դիւրին ել եւ մուտ եւ ծանօթութիւն բնակութեան լիցի: