Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հնգետասան աւուր յառաջ քան զդատողութեան քրէական մեղաւորի, եթէ մեղաւորն իցէ սպանանող հարցցի ՚ի նմանէ ով ոք ՚ի ազգէ իւրմէ ցանկայ զի դատեսցի զինքն, եւ մեղաւորն ունի արձակութիւն ընտրել երկոտասան այր ՚ի ազգէ իւրմէ, կամ որ ոք այլ ազգէ, բայց ՚ի մերձաւոր ազգականէ, եւ ՚ի դռանէ դատաստանի ելցէ կոչումն ՚ի նոյն երկոտասան անձանց, զի լինիցի պատրաստ Օրն որում նշանաւորեալ վասն դատողութեան: