Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան ՚ի գաւառէն Գուգարացւոց եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցա ընդ քեզ տեառն Բաղրամայ Մարաշկերտու եւ երդմնելով քոյ առաջի ատենի տանուտերաց Հայոց հաստատեցաք ՚ի սիրտս մեր հաւատարիմ դու ՚ի վերայ Տանն Հայոց, վասնորոյ տուաք նամակ պաշտօնի բերդապանութեան քեզ տեառն Բաղրամիտ երիս ամաւ ժամանակաւ, զի դու Բաղրամ Մարաշկերտուդ բնակեսցես ՚ի ամուրն յԵրեւանու եւ ըստ օրինօք կառավարեսցես թէ ամրոցն եւ թէ ՚ի միջի նորա բնակեալ զինուորքն եւ ամենայն կերպում զէնն եւ շտեմարանքն թէ կերակրի եւ թէ վառհօդի եւ ամենայն հարկաւորութեան, հնազանդ Տանն Հայոց, եւ ՚ի մէնջ մերմէ նամակօք կարգեցեալ քաղաքապետին յԵրեւանու, եւ պատուիրեմք քեզ զի զամենայն զոր ինչ հարկաւորութիւն թէ ամրափակութեան բերդին, թէ հարկաւորութեան պաշարի, եւ թէ ռոճիկ զինուորաց ՚ի քաղաքապետէ յԵրեւանու ստանայցես, եւ փոխանակ նորայ ձեռնադրեսցես ռսիդ եւ ռսիդն քոյ ՚ի ատենի Տանն Հայոց համարեսցի իբրեւ յստակ դրամ. գրուեցաւ ՚ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք Տանն Հայոց, այսմ աւուր յունվարի ամսոյ մին յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773:
Վկայեմք որ ձեռնադրեցին, կնքեցին եւ յանձնեցին.
Միքայէլ իշխան.
Մանուել Գծագիր.
Սեղբեստրոս Արք Եպիսկոպոս երկրորդ Տանուտէր.
Վրթանէս Կաղնու երրորդ Տանուտէր.
Գալստան Կաղզվանու չորրորդ Տանուտէր.