Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բոլոր ՚ի վեր շարեցեալ եթէ քարօզ եթէ 520 գլուխ կարգադրութիւնս Օրինաց, է՛ միմիայն նշաւակ ազդ առնելոյ, այլ եթէ ՚ի վեր բոլոր գրեցեալքն, եւ կամ ապա զամենայն զոր ինչ հատորք ՚ի ումեքէ շարեցեալ` մի՛ ունիցի արժանաւորութիւն բայց ՚ի յայնմանէ հատորաց որում հաճեսցի ՚ի կամս բոլոր տանուտերաց եւ Հայրապետին եւ նախարարին եւ իշխանաց եւ գաւառապետաց Հայոց, եւ ձեռնադրեսցի ՚ի նոցանէ, ապա՛ գտանիցի շնորհս արժանաւորութեան:

ՎԵՐՋ