Մեկնութիւն ընթերցուածոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ա.

Զհարկ բանիս զոր պահանջեցեր յինէն փութապէս յաղագս աստուածային ընթերցուածոցն, ո՜վ Կամսարականդ Վահան պատրիկ, հատուցի քեզ յամրագոյն, ոչ ի հարուստ մտաց ուրուք ժողովեալ, եւ ոչ ի բարձրագոյն բանից յառաջագոյն ուսեալ, այլ յաշխատութեանց աղքատ իմոց խորհրդոցս գտեալ նուաստ ասացուածովք:

Եւ վասն այսորիկ հեղգ առ այսպիսի փոյթս գտայ յառաջագոյն, զի մի՛ նուազ զպայծառ ջահ իմաստութեանն եկեղեցւոյ երեւեցուցից, եւ կամ տխուր` զվայելուչ զգեղեցկութիւն խորհրդոյս, վասն զի ուժաւորաց ոմանց եւ հոգեւորաց յառաքինութիւնն պատշաճ վարկայ զգործս զայս:

Բայց վասն զի այր ես մեծ ու ողջախոհ մտօք, պսակեալ ծերութեամբ եւ իմաստութեամբ, իբրեւ թագաւոր յԱստուծոյ ի ժամանակիս ի միջի մերում. եւ յորդորական հրաման տէրութեանդ քո միշտ մտրակեաց զիրաւացի հեղգ երկչոտութիւն մտաց իմոց. որ իբրեւ ահագին իմն խորոց հանդիպել իմաստութեան ընթերցուածոցն, ցնորեցայ ի խորհուրդս, եւ պակուցեալ ի փախուստ դարձայ բազում անգամ ի հնազանդութենէ այսպիսի հրամանաց:

Իսկ այժմ վերստին հասելոյ հրամանիս քո ոչ կարացեալ ի դիմի հարկանել, ուստի խուսափէի յառաջագոյն իբրեւ յալեաց ծովու, այժմ ի նոյն դարձեալ դիմեցի, վստահանալով ի շնորհս Հոգւոյն Սրբոյ. ոչ գիտեմ հնազանդութեա՞մբ թէ յանդգնութեամբ. սակայն դիմեցի իբրեւ ի դրախտ ինչ գեղեցկատեսակ Աստուծոյ տեսչութեամբն առ մարդն, լի զանազան պտղովք Քրիստոսի փրկութեան խորհրդովք. ընդ որոց անբաւութիւն մարդասիրութեանն շուրջ գալով ի խորհուրդս, քաղեցի ըստ իւրաքանչիւր մարգարէական ոստոյ [1] զՔրիստոսի փրկութեանն պտուղս, զոր կարգեցի սկտեղ պատմութեան բանիս, ընծայելով ի սեղան քաջախորհուրդ իմաստութեանդ քո: Զի ընկալեալ զհնազանդութիւն յօժարութեանս իմոյ, ըստ կարի զոր ինչ ընծայեցիս` վայելեսցես, եւ իբրեւ խոհեմ անձն եւ զօրաւոր մտօք, տկարութեանս իմոյ եւ կամ յանդգնութեանս ներեսցես:[1]     Օ ունէր ոսրոյ / Զմմառու Ձ. ոստրոյ: Ուղղեցաք ըստ իմաստին: