Մեկնութիւն ընթերցուածոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԷ.
Թէ որպէս երկրորդ շաբաթուն հինգ օրն հաւասար ունին զընթերցուածսն եւ զսաղմոսն, զատ յայլոցն հայելով առ եւթներորդ շաբաթն:


Արդ երկրորդ շաբաթն պահոց, յորում ծնունդն Սամուելի պատմի, որ օրինակէ զծնունդն Քրիստոսի, եւ սկիզբն առնէ եւթներորդ շաբաթուն խաչելութեանն Քրիստոսի, քառասնօրեայ աւուրբք եւ վեց շաբաթուք, տպաւորելով զհրէիցն բանն յաղագս տաճարին թէ` Զքառասուն եւ զվեց ամ շինեցաւ տունս (Տե՛ս Յովհ. Բ 20). եւ զփրկչին յիւր մարմինն բերելով, թէ Քակեցէք զտաճար զայս եւ յերիս աւուրս կանգնեցից զդա (Յովհ. Բ 19), որպէս եղեւ յուրբաթուն քակել ի հրէիցն, եւ յերրորդ աւուր միաշաբաթուն կանգնել յինքենէ:

Եւ զոր օրինակ գեղեցիկ եւ պայծառ սեանցն որոց ի գլուխն հաստատեալ կայ թագաւորին տեսութիւն սքանչելի փառօք պսակեալ, եւ ըստ նմին պատշաճի եւ խարիսխն [1] գեղեցիկ եւ վայելուչ դնի, յորոյ վերայ սիւնն հաստատի, այսպէս եւ երկրորդ շաբաթս յոլով ընթերցուածովք եւ սաղմոսիւքն իբրեւ ոսկի իմն խարիսխ դնի եւթներորդ շաբաթուն ընթերցուածոց եւ սաղմոսաց, յորս յաւիտենից թագաւորն փառօք եւ պատուաւ պսակեալ կայ. ըստ Սողոմոնի յառաջգուշակութեանն, թէ Ելէք հայեցարուք յարքայն խաղաղութեան, եւ ի պսակն` որով պսակեաց զնա մայր իւր յաւուր փեսայութեան իւրոյ (Տե՛ս Երգ. Գ 11): Եւ սկիզբն առնէ ծննդեան Սամուելի, հանդերձ խրատուքն Սողոմոնի, վարժելով ի հնազանդութիւն պատուիրանին յաղագս մեր անհնազանդութեանն. եւ ապա յորդորէ զմանուկն ընդ Երեմիայի ասելով թէ, Մինչչեւ ստեղծեալ էր զքեզ յորովայնի, գիտեմ զքեզ (Երեմ. Ա 5). եւ մարգարէ ի հեթանոսս եդի զքեզ(Երեմ. Ա 6), խնդրուածոցն սաղմոսիւք: Եւ դարձեալ յերկրորդ աւուրն թէ Նստաւ կինն եւ սնոյց զորդին իւր Թագ. Ա 23). նոյնպէս խրատուքն Սողոմոնի. եւ ապա տեսիլս եւս յայտնեալ մանկանն եւ սիւն երկաթի եւ պարիսպ պղնձի արարեալ զնա ընդդէմ Եգիպտոսի, հանդերձ սաղմոսիւն ածեն զխորհուրդն դարձեալ ի Մովսէս` յառաջին օրինակն Քրիստոսի, ի չորեքշաբաթուն ընթերցուածն, թէ Եւ իբրեւ եղեւ մեծ Մովսէս (Ել. Բ 11), զի գիտասցես յայսոսիկ զխորհուրդն Քրիստոսի տպաւորեալ:[1]     Մեր օր. խարիսխսն. ուղղեցաք ըստ օր. Զմմառու