Մեկնութիւն ընթերցուածոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՔ ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ ՏԱՆ

Ի սրբոյն Գրիգորէ Բագրեւանդ եւ Արշարունիք միոյ եպիսկոպոսի վիճակ կարգեալ էին մինչեւ ցվախճան քերթօղահօրն երանելոյ Մովսէսի եպիսկոպոսի: Ապայ զատուցեալ Արշայունեաց եւ տան Կամսարականացն` նախ եկաց եպիսկոպոս

Կնդակ ամս ԽԶ

ա.

Յոհան ամս ԺԱ

բ.

Թաթուլ ամս Թ

գ.

Թովմա ամս Խ

դ.

Հաւուկն ամս ԺԶ

ե.

Թովմաս ամս ԺԱ

զ.

Մովսէս ամս Ժ

է.

Կոյս ամս միn

ը.

Թէոփիլոս ամս ԼԶ

թ.

Մովսէս ամս ԺԲ

ժ.

Ղազար ամս ԼԷ

ժա.

Գրիգորիս ամս ԻԳ

ժբ. [1]

Մինչեւ ցՃԾԵ թվական նորոյ [2] տումարիս լինի այս, յորում արար նաւակատիս եկեղեցւոյն Վարդանակերտի Գագիկ Կամսարական եւ եհաս լուր աւետեաց, թէ Շուշան Կամսարական, դուստրն Վահանայ պատրկի, զխոստովանող անուն ժառանգեաց վասն Քրիստոսի Աստուծոյ, չարչարեալ ի Խառան Միջագետոցն:

Գրիգորիս եւս այլ ամս Է:

-----------------------------

Գարեգին Ա կաթողիկոս, Յիշատակարանք ձեռագրաց, հատոր Ա դարից մինչեւ 1250 թ. ), Անթիլիաս, 1951, էջ 50-51։ Ժամանակ` 706 թ. ըստ բովանդակութեան։ Ձեռագիր Երուսաղէմի, թիւ 849[1]     Գրիգոր Արշարունեաց եպիսկոպոսն է հեղինակը «Ընթերցուածոց Մեկնութեան», որի մեկենասն էր Վահան Կամսարական, իսկ սորա դուստրը` Շուշան Կամսարական:

[2]     Ձեռագրում` թվականն որոյ: