Արցախ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԱ. եւ ԻԲ. Գաւառներն են Հարճլանք եւ Վակունիք:

 

Առհասարակ լեռնուտ են երկու գաւառներս եւս, որոց մէջ են Արտաշաւի սարն 4456 ոտք, Տղիկ կամ Տղայ` 5180, Լաչին` 6328, Սարի պապ (Սարի պապա) 7574, Կարմիր քար (Ղզըլ-դաշ) 6552, Բաբադէմ` 6006, Փինկան` 7903, Յուշարձան (Վանքասար) 1861, Տէրտէրի սար (Քէշիշ-դաղի) 7560, Ներքին-Բեւեռաթափ (Մխթեօքան) 6944, Աղջկայ բերդ (Ղըզ-ղալա) 9324, Դիւրին (Դիւրու դաղ) 6914, Սպիտակ քերծ (Ալա կայա) 7672, Չիլ-կեազ (Չիլկեազ) 7777, Սահմանասար` 8687, Վանքայ սար (Քիլիսա-դաղի) 7553, Երկաթաղբիւր (Դամիւր-բուլաղ) 7639, Կովսար (Ինաք-դաղի) 8583, Հին-գայլ (Ղոջա-ղուրդ) 7675, Սարի աղբիւր (Սարի բուլաղ) 9898, Պել-սար (Դալի-դաղ) 11907, Վերին-Բեւեռաթափ (Մխթեօքան) 11851, Աղխասար (Ախիա-դաղ) 8364: Սքանչելի ամարանոցներ են լեռներս

Երկու գաւառներումս կան մօտ վաթսուն գիւղ, որ կանխաւ եղած է հայաբնակ, բայց այժմ մահմետականաբնակ են, որոց մէջ սակայն անպակաս են հայկական հնութեանց հետքեր` կա'մ կիսակործան, կա'մ հիմնայատակ կործանուած եւ կա'մ կանգուն տաճարներ, եկեղեցիներ, մատուռներ եւ հանգստարաններ: Ահա' այն գիւղերից մի քանիսն:

Զերդի (Զարդ) Տիկ, Բաբադէմ, Նիլջան, Ենկիջա, Ղարաչամ, Արտաշաւի, Վաղազին, Հաճի, Հոչազ, Հաճի Սամլու, Խալիփալլու (Առաջնորդապատական), Սուաթ, Մարջանլու, (Մունջուխլու), Հաթամլար, Հաճիլար, (Հարճլանք), Չուրման, Շամքեանդի, Կարաբայնի (Կարաբաց), Կարաչանի, Լիլօ-Բաղր (Լիլաբակ), Ալակչի (Մաղագործ), Թուրքիշվան (Թրքաշվան` թուր քաշող եւ հալածող գիւղ), Շուքարան, Աղան, Ասրիկ (Իսրայէլի գիւղ), Աղջաքանդ (Ըղջկաքանդ-աղջկայ քանդած), Ալուխան, Սեւանդ (Սեւ հանդ) եւն.:

Միայն մի հայաբնակ գիւղ մնացած է այժմ Հարճլանք գաւառում, որ է.

Ալղուլի, Հիմնուած է Արտաշի սարի հարաւային կողմում. բնակիչք` բնիկ, հողն` արքունի, օդն, կլիման եւ ջուրն` պատուական, երկար կեանք` 95-105 տ. եկեղեցին` Սուրբ Աստուածածին. քահանայ` մի:

Ծուխ 74, ար. 372, իգ. 286.

Մի բերդ կայ միայն երկու գաւառներումս Աղջկայ-բերդ (Ղըզ-ղալա) անուն, որ գտնւում է Ղըրխ-ղըզ (40 օրիորդ) սարի հիւսիսային կողմում եւ ունի 9324 ոտք բարձրութիւն: Հարկ է յայտնել, թէ այնքան ամուր տեղեր կան գաւառներումս, մինչեւ անգամ կարօտութիւն չկայ բերդերի