Վարք Մաշտոցի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1. ԶԱՍՔԱՆԱԶԵԱՆ ազգին եւ զՀայաստան աշխարհին զաստուածապարգեւ գրոյն՝ եթէ ե՛րբ եւ յորո՛ւմ ժամանակի մատակարարեցաւ, եւ որպիսի՛ արամբ այսպիսի նորոգատուր աստուածեղէն շնորհս երեւեցաւ, եւ վասն նորին լուսաւոր վարդապետութեան եւ հրեշտակաբար վարուցն առաքինութեան զմտաւ ածելով յիշատակարանս առանձին մատենանշան ծաղկեցուցանել [խորհէի]։ Եւ մինչ դեռ անդէն ի խորհրդանոցի մտացս վասն յուշ արկանելոյ միայնագործ հոգայի, եկեալ հասանէր առ իս հրաման առն միոյ պատուականի Յովսէփ կոչեցելոյ, աշակերտի առն այնորիկ. եւ ընդ նմին այլոց եւս քաջալերութիւն աշակերտակցաց մերոյն վարդապետութեանն։ Ուստի եւ իմ մասնաւոր աշակերտութեան վիճակ առեալ, թէպէտ եւ էի կրտսերագոյն եւ առաւել քան զկար մեր գրաւեալ անաչառ հրամանին հասելոյ՝ փութանակի եւ առանց յապաղելոյ զառաջի եդեալն մատենագրել։ Զորս եւ մեր համաւրէն աղաչեալ երկախառնել ընդ մեզ աղաւթիւք յանձնարարութեամբ աստուածեղէն շնորհացն, զի կամակարագոյնս եւ ուղղագոյնս նաւիցեմք զհամատարած ալեւքն վարդապետական ծովուն։