Վարք Մաշտոցի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

14. Առնն՝ զոր ի նախակարգ բանիս նշանակեցաք, վասն որոյ եւ փոյթ արարեալ մեր պատմելոյ, էր անուն Մաշտոց, ի Տարաւնական գաւառէ, ի Հացեկաց գեղջէ, որդի առն երեւելւոյ Վարդան կոչեցելոյ։ Ի մանկութեան աստիս վարժեալ հելլենական դպրութեամբն, եկեալ հասեալ ի դուռն Արշակունեաց թագաւորաց Հայոց Մեծաց. կացեալ յարքունական դիւանին՝ լինել սպասաւոր արքունատուր հրամանաց առ հազարապետութեամբ աշխարհիս Հայոց Առաւանայ ուրումն։ Տեղեկացեալ եւ հմուտ եղեալ աշխարհակեաց կարգաց, ցանկալի եղեալ զինուորական արուեստիւն իւրոց զաւրականացն։ Եւ անդէն ի նմին ուշ եդեալ փութով ընթերցուածոց աստուածեղէն գրոց, որով առժամայն լուսաւորեալ եւ թեւակոխ, միջամուխ եղեալ յաստուածատուր հրամանացն հանգամանս, եւ ամենայն պատրաստութեամբ զանձն զարդարեալ՝ առնէր զիշխանացն սպասաւորութիւն։