Վարք Մաշտոցի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

32. Եւ արդ եկեալ երանելին մերձ ի թագաւորական քաղաքն՝ ազդ լինէր թագաւորին եւ սրբոյ եպիսկոպոսին. որոց առեալ զամենայն նախարարագունդ աւագանւոյն ամբոխ, ի քաղաքէն ելեալ պատահէին երանելւոյն զափամբ Ռահ գետոյն, եւ զցանկալի ողջոյնն միմեանց տուեալ՝ ուստի եւ բարբառովք ցնծութեան եւ երգովք հոգեւորաւք եւ բարձրագոյն աւրհնութեամբք ի քաղաքն դառնային, եւ զաւուրս տաւնական ուրախութեամբ անցուցանէին։