Վարք Մաշտոցի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

33. Ապա առեալ երանելի հոգաբարձուացն զյանկարծագիւտն՝ խնդրէին հայցէին եւս յարքայէն մանկունս մատաղս, որով զնշանագիրսն արծարծել մարթասցեն։ Եւ յորժամ բազումք ի նոցանէ տեղեկանային՝ ապա հրաման տայր ամենայն ուրեք նովին կրթել։ Որով եւ յաստիճան իսկ վարդապետութեան գեղեցիկ երանելին հասանէր։

34. Եւ իբրեւ ամս երկուս կարգեալ զվարդապետութիւն իւր նովին նշանագրաւք տանէր։ Յայնժամ վաղվաղակի հրաման առեալ ի թագաւորէն սկիզբն առնելոյ ի խուժադուժ կողմանցն Մարաց, որք ոչ միայն վասն դիւական սատանայակիր բարուցն ճիւաղութեան, այլ եւ վասն խեցբեկագոյն եւ խոշորագոյն լեզուին, դժուարամատոյցք էին՝ առ ի յարդարել. եւ զնոցա հարանցամոյն ծնունդս առեալ՝ պարզախաւսք, հռետորաբանք, կրթեալս, աստուածատուր իմաստութեան ծանաւթս կացուցանէր։ Եւ այնպէս միջամուխ եղեալ հանգամանաւք աւրինապատում պատգամացն՝ մինչեւ բնաւ արտաքոյ իւրեանց բնակացն զերծանել։