Վարք Մաշտոցի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

38. Իսկ իբրեւ զչափ առեալ զիրացն հաստատութեան՝ եւս համարձակագոյն եւ առաւելագոյն զաշակերտութիւն նորագիւտ վարդապետութեանն խմբէին ուսուցանել եւ թեքել եւ պատրաստական քարոզութեանն անգէտ մարդկան յաւրինել։ Որ եւ ինքեանք իսկ ի կողմանց եւ ի գաւառաց Հայաստան աշխարհին յորդեալք եւ դրդեալք՝ հասանէին ի բացեալ աղբիւրն գիտութեան Աստուծոյ։ Քանզի յԱյրարատեան գաւառին, ի կայս թագաւորացն եւ քահանայապետացն, բղխեցին Հայոց շնորհք պատուիրանացն Աստուծոյ։ Անդ էր յիշելի եւ մարգարէականն՝ եթէ «Եղիցի անդ աղբիւր բղխեալ ի տան Դաւթիե։

39. Որ եւ սկսան իսկ սիւնք եկեղեցւոյ միջամուխ ձեռամբ գործ աւետարանչացն Քրիստոսի գործել, գումարել ի կողմանս կողմանս, ի գաւառս գաւառս, ի տեղիս տեղիս Հայաստան ազգին, դասս դասս զաշակերտելոցն ճշմարտութեանն, զհասուցելոցս ի կատարումն գիտութեան, բաւականս եւ առ ի զայլսն զեկուցանելոյ։ Որոց կանոն եւ աւրինակ զիւրեանց անձանց արգասիս եդեալ եւ պատուիրեալ կալ ի նմին կանոնի։

40. Եւ յայնմհետէ փոյթ ի վերայ ունէին անդրէն զառընթերակաց արքունիսն հանդերձ մեծամեծ աւագանւովն, եւ ամենայն ազատագունդ բանակին աստուածեղէն իմաստութեամբն վարդապետել։ Առեալ երանելւոյն Սահակայ զՄամիկոնեան որեարն ի վարժս վարդապետութեանն պարապեցուցեալ, որոց առաջնոյն Վարդան անուն էր, որ եւ Վարդկան կոչէր։ Նոյնպէս զամենայն ոգի ջանայր յերիւրել հասուցանել ի գիտութիւն ճշմարտութեան։