Վարք Մաշտոցի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

41. Յետ այնորիկ առնոյր հաւանութիւն երանելին Մաշտոց, որպէս զի Տէր եպիսկոպոսն ի կայենականսն եւ նա ի սփիւռս հեթանոսաց զբանն կենաց սերմանիցեն։ Եւ հրաժարեալ ի նոցանէն հանդերձ այլովք եւս աւգնականաւքն, որոց առաջնումն Տիրայր անուն ի Խորձենական գաւառէն, եւ երկրորդին Մուշէ անուն ի նահանգէ Տարաւնոյ. որք էին սուրբք եւ զուարթագոյնք հանդերձ այլովք եւս սպասաւորաւք աւետարանին, զորս չէ ոք բաւական ըստ իւրաքանչիւր անուանցն նշանակել։ Որովք յանձն եղեալ երանելին շնորհացն Աստուծոյ՝ երթեալ իջանէր յռոտաստակն Գողթան, յառաջին դաստակերտն իւր։ Եւ անդ ընդելական սովորութեամբն ի կիր արկեալ զվարդապետութիւնն հաւասարութեամբն բարեպաշտին Շաբիթայ, լի առնէր զգաւառն ողջունիւ աւետարանին Քրիստոսի։ Եւ կարգէր յամենայն գիւղս գաւառին դասս սրբոց վանականաց։ Որում եւ հասեալ ժամանեալ հայրաբարուին Գտայ, որդւոյ Շաբիթայ, առն քրիստոսասիրի, բազում սատարութիւն իբրեւ հաւատարիմ որդւոյ վարդապետին առնէր։