Վարք Մաշտոցի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

64. Եւ հասեալ գայր հանդէպ Գարդմանական Ձորոյն։ Ընդ առաջ ելանէր նմա իշխանն Գարդմանից, որում Խուրսն կոչէին. եւ ասպնջական եղեալ նմա աստուածասէր երկիւղածութեամբ, առաջի դնէր զանձն վարդապետին՝ հանդերձ իշխանութեամբն իւրով։ Առաւելագոյն եւս վայելեալ ի հիւթ եւ ի պարարտութիւն վարդապետութեանն՝ յուղարկէ զերանելին ուր երթալոցն էր։

65. Իսկ նորա անցեալ դիմեալ ի կողմանսն [Վրաց], առ որով ժամանակաւ Արձիւղ անուն թագաւորեալ, որոյ առաւելապէս պայծառացուցեալ ծաղկեցուցանէր զվարդապետութիւնն։ Եւ նորա շրջեալ զամենայն աշակերտաւք պատուիրեալ կալ ի ճշմարտութեան։

66. Յայնժամ իշխանին Տաշրացւոց, առն պատուականի եւ աստուածասիրի, որ անուանեալ կոչէր Աշուշա, ի ձեռն տայր նմա զանձն՝ հանդերձ ամենայն գաւառաւն իւրով։ Եւ նորա ամենասփիւռ վարդապետութիւնն ոչինչ պակասութեամբ քան զայլոցն գաւառաց անդ ցուցեալ եւ յանձն արարեալ զնոսա սրբոյ եպիսկոպոսին Սամուելի, այնմ զոր ի վերոյն նշանակեցաք ինքն դառնայր ի կողմանս Հայոց Մեծաց։ Եւ եկեալ ի թագաւորական տեղիսն, զընդելական ողջոյնն սրբոյն Սահակայ եւ ամենայն պատահելոցն տուեալ՝ պատմէր նոցա վասն այնր եւս նորագործ իրացն։ Որք իբրեւ լուան առաւել գոհանային զպարգեւացն Աստուծոյ։