Վարք Մաշտոցի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

80. Յայնմ ժամանակի բերեալ երեւեցաւ Հայաստան աշխարհին գիրք սուտապատում, ունայնախաւս աւանդութիւնք առն ուրումն հոռոմի, որում Թէոդորոս անուն. վասն որոյ սիւնհոդոսական հայրապետացն եկեղեցեաց սրբոց նշանակեալ ազդ առնէին ճշմարտահաւատ փառաւորչացն Սահակայ եւ Մաշտոցի։ Եւ սոցա ճշմարտասէր փութով զայն ի միջոյ բարձեալ աշխարհահալած արտաքոյ իւրեանց սահմանաց մերժեցին, զի մի՛ ի լուսաւոր վարդապետութիւնն ծուխ ինչ սատանայական յարիցէ։