Վարք Մաշտոցի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

94. Եւ արդ լինի համար հաւատոց երանելւոյն՝ ամք քառասուն եւ հինգ։ Եւ ի դպրութենէն Հայոց մինչեւ ցվախճան սրբոյն՝ ամք երեսուն եւ հինգ։ Որք համարին այսպէս. թագաւորեալ Կրմանայ Պարսից արքայի ամս վեց, եւ Յազկերտի՝ ամս քսան եւ մի [եւ Վռամայ՝ ամս իննեւտասն]. եւ յառաջնումն ամի երկրորդ Յազկերտի, որդւոյ Վռամայ, վախճանեցաւ երանելին։

Եւ արդ առնու համար ամաց սրբոց հաւատոց ի չորրորդ ամէն Կրմանայ արքայի մինչեւ ցառաջին ամն երկրորդ Յազկերտի, որդւոյ Վռամայ։

Եւ դպրութեան Հայոց յութերորդ ամէն Յազկերտի առեալ սկիզբն։

Եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն։