ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹԻՒՆ «ՆԵՐԱԾՈՒԹԵԱՆՆ» ՊՈՐՓԻՒՐԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1 Ընդ այսոսիկ հանդերձ Աստուծով առաջիկայ տեսութիւն

ՊՐԱԿՔ Է

2 Աղբիւր հաւաստութեան ցուցեր զշարագրութիւնդ քո, ով Պորփիւրիէ, ամենայն ուրեք խնամելով ի նորագոյնսն. քանզի ասես կարող գոլ զքեզ ինքն՝ կամ ի սոսկ մտածութեանց գոլ յառաջիկայս, որպէս կարծեցին գոլ շնականքն, եւ կամ ենթակայացեալք, խնդրել եւ քննել։ 3 Այլ եւ եթէ խոստովանաբար գոն ենթակայացեալք՝ ասես կարող գոլ՝ կարի յոյժ խորագունաբար եւ բարձրաբար յաղագս նոցա խնդրել։ 4 Քանզի յենթակայեցելոցն ոմանք անմարմինք են, եւ ոմանք եռակի տրամակայեալք. եւ կարող գոյիր յաղագս այսոցիկ՝ թէ մարմինք են եւ եթէ անմարմինք են, խնդրել. քանզի եւ կարեւոր գոյ յաղագս այսոցիկ խնդիր։ 5 Եւ յայտ յայնցանէ է, վասն զի ստոյիկեանքն զամենայն ինչ մարմին ենթառնեն, արք երկրածինք եւ սերմանեալք ի կաղնոյ եւ ի վիմէ՝ ըստ քերթութեանն, որք եւ ոչ զիմաստասիրութեանն առկոչութիւն արժանիք էին ընդունել, եթէ ոչ մեծաբանութեամբ անուամբ զնա զարդարեալ էր։ 6 Քանզի ասեն զիմաստասէրն միայն հարուստ, միայն թագաւոր, միայն բարեբախտ։ 7 Միայն փարթամ, վասն զի իւրովքն միայն շատանայ, եւ այլոց պէտս ոչ ունի. քանզի այս է փարթամին, ոչ այլ ումեք պէտս ունել, թէպէտ եւ առաջիկայ ժամանակս զայսոսիկ խորթացոյց՝ յանկումն շահելոյն ոչ ունել փարթամաց։ 8 Միայն թագաւոր, վասն զի զպատերազմաւղսն հնազանդեցուցանէ, որ միայնոյ է թագաւորի։ 9 Միայն բարեբախտ, վասն զի որոյ բաղձայն՝ եւ հասանաւղ գոյ. եւ որոյ հասանող գոյ՝ նմին եւ բաղձայ. քանզի բաղձայ միշտ առաքինութեանց, որոյ եւ հասանել կարաւղ գոյ։ 10 Այլ սոքա երկաքանչիւրովքս պերճացեալք՝ ըստ գիտութեան երկրաքարշ եւ գձուձ, ասելով զամենայն գոյսս մարմին. ըստ որոց աստուածայինն նրբաբար մարմին գոլով ընդ ամենայնն թափանցեալք. քանզի այս է նոցա պարկեշտագոյնն։ 11 Իսկ ըստ կենցաղավարութեան առաւելեալ՝ ասելով զիմաստասէրն միայն թագաւոր, միայն փարթամ։

12 Արդ վասն զի այսպիսի խնդիրք եւ երկբայութիւն ի հնոցն եղեն յարիստոտէլականաց եւ ի պղատոնականաց, ասելով՝ թէ ոմանք անմարմինք են, եւ ոմանք եռակի տրամակացեալք, իսկ ստոյիկեանքն զամենայն էակսս մարմին կարծելով, բեր ըստ սովորական վարդապետութեանն զհինգ բարբառսդ ցուցցուք անմարմին ըստ չորից այսոցիկ յեղանակաց։

13 Նախ եւ առաջին՝ մարմին ի մեծամեծսն եւ փոքունս ոչ նոյնաբար յայսոցիկ ունի, որզան՝ փղի եւ մրջման ոչ նոյն մեծութիւն գլխոյ տեսանի, եւ ոչ Էանտեայ եւ Տիդեայ նոյն բազուկ տեսանի։ 14 Իսկ սեռ եւ տարբերութիւն եւ տեսակ եւ այլք ի բարբառոցն՝ նոյնաբար տեսանին յընդունաւղսն. քանզի ոչ ոք ասէ եթէ՝ սա առաւել կենդանի է քան զնա, կամ Էաս առաւել մարդութիւն ունի քան զՏիւդէս։ 15 Ապա ուրեմն յայտ է՝ թէ անմարմինք են։ 16 Ուստի յայտ եղեւ, թէ եւ բաղազանութիւնքն անմարմինք են. զի՛նչ են բաղազանութիւնքն՝ կրկնապատիկն առ կէսն, եւ կիսոյն առ կրկնապատիկն։

17 Երկրորդ, ոչ երբէք մարմին բոլորն որպէս բոլոր յամենեցունց ունականայ. որգոն, ի սափորոյ գիւնոյ եթէ առնուցուս զկէսն, ոչ բոլոր սափորն որպէս բոլոր ի կիսումն տեսանի. իսկ սեռ եւ տեսակ յամենեսեան բոլոր որպէս բոլոր տեսանի. քանզի մարդութիւն բոլորն որպէս բոլոր տեսանի յիս եւ յայլում, նոյնպէս եւ կենդանին. յայտ է թէ անմարմինք են։ 18 Աստուստ յայտ եղեւ՝ թէ եւ ձայն անմարմին է, զի բոլորն որպէս բոլոր յամենեսեան տեսանի։

19 Երրորդ, առ այսոքիւք՝ ամենայն մարմին մարմնում առադրելով, աճումն առընդունողին լինի յաւելուածն. որգոն՝ եթէ կապիճ մի գինի զեղցեն յայլ գինի, կրկնապատիկ լինի ընկալեալն։ 20 Իսկ սեռ եւ տեսակ եւ այլքն ամենայն առադրեալ Սոկրատումն, ոչ ինչ յաւելուն, յայտ է թէ անմարմինք են։

21 Չորրորդ, առ այսոքիւք՝ ոչ երբէք նոյն մարմին ի նոյն ժամանակում ի բազումս տեսանի. զի թէպէտ եւ նմանն տեսանի, այլ ոչ նոյն։ 22 Իսկ սեռ եւ տեսակ նոյնք ի նոյնում ժամանակի ի բազումս տեսանին. յայտ է թէ անմարմինք են։ 23 Ուստի եւ ուսանիմք, թէ եւ անտեսակ նիւթ անմարմին է։