ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ «ՍՏՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆՑՆ» ԱՐԻՍՏՈՏԷԼԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԴԱՒԹԻ ԱՆՅԱՂԹ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԻ
1 ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ «ՍՏՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆՑՆ» ԱՐԻՍՏՈՏԷԼԻ


[1]

1 Եւ վասն զի անուանի, խնդրեմք զառաջին գլուխն եթէ ըստ քանեա՞ց եւ որպիսեա՞ց պատճառաց այսպէս անուանեցան հերձուածք, եւ վասն է՞ր Ճեմական Արիստոտելականն անուանեցաւ իմաստասիրութիւն։ 2 Եւ դարձեալ վասն զի ենթակայացաւ, կամ ըստ ընքեան ենթակայացաւ զաւրէն արհեստի եւ մակացութեան կամ առ մեզ՝ որպէս ուսանելի։ 3 Եւ վասն զի ըստ ընքեան ենթակայացաւ, կամ ի կատարելոցն յանկատարսն խաղայ, եւ խնդրեմք եթէ զի՞նչ բաժանումն է, վասն զի բաժանումն ի կատարելագունիցն յանկատարսն եւ ի մասնականսն կոյս խաղայ, եւ կամ յանկատարելագունիցն ի կատարելագոյնսն, եւ խնդրեմք զի՞նչ սկիզբն, զի՞նչ կատարումն, զի՞նչ որ ընդ մէջ ճանապարհն։ 4 Եւ այսպէս ըստ ընքեան։ 5 Իսկ եթէ որպէս առ մեզ ենթակայանայ՝ խնդրեմք որպիսի՞ ինչ պարտ է գոլ լսաւղին եւ որպիսի՞ ինչ մեկնողին։ 6 Եւ վասն զի զբաժանումնս շարադասութեանցն յիշեցաք, իսկ ի շարադասութիւնսն եւ բառք գոն եւ մտածութիւնք, եւ վասն բառիցն խնդրեսցուք եթէ որպիսի՞ ինչ տեսակ գոյ յարմարաբանութեանց եւ եթէ վասն է՞ր զանհաւաստին ախորժեաց, իսկ վասն մտածութեանն խնդրեմք եթէ որպիսի՞ս եւ որքանի՞ս գլուխս պարտ է յառաջագոյն առնուլ Արիստոտելականաց շարադրութեանց։[1]    Հայ. վերնագիր չիք եւ սկիզբն թերի