Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ, ՈՐՔ ԱՆԿԱՐ ԳՈՆ ԼՈՒԾԱՆԵԼ ԶԿՈՒՍՈՒԹԻՒՆ

Յարմարումն առն եւ կնոջ ըստ պատշաճի ցուցեալ է՝ ժամանակաւ երէց լինել առն, եւ կրսեր՝ կնոջն, որպէս ի ստեղծմանն ցուցաւ նախաստեղծիցն, զի ամենայնիւ իշխան լիցի այրն ի վերայ կնոջն, որպէս յայլսն, նմանապէս յամուսնանալն։

Եւ եթէ պատահի ամուսնութեամբ ոչ տիրել կնոջ առն, ըստ հրամանի կանոնաց ի միասին զժամանակն կացցեն։ Եւ թէ դատաստան լիցի բաժանմանն, զամենայն զկնոջն զինչսն զբերեալն ի տուն առն՝ տացէ ի ձեռն կնոջն եւ արձակիցէ լինել առն այլում։ Եւ զի թէպէտ ոչ ըստ կանոնաց առաջնոցն է, այլ ըստ վերջնոցն, այնպէս թողացաւ։ Բայց մի՛ լիցի յաղագս այսորիկ տուգանք առն, զի ակամայ է ախտն. եւ ամենայնն տացի, բայց ի հանդերձիցն, զոր արարաւ երկոցունցն ի հարսանիսն։ Եւ եթէ անասուն բերեալ իցէ, զգլուխն տացեն եւ զաճն յերկուս բաժանիցեն՝ յաղագս աշխատելոյ ի պահելն։ Եւ ծախք եւ միմեանց ազգականաց ընծայք մի՛ յիշեսցին։

Զայսոսիկ իրաւունս հաճոյս վարկաք դատաստանի, զի որպէս ոչ տիրէ ամուսնութեամբ կնոջն, մի՛ լիցի իշխան ընչից նորա։ Սակայն հաւանութեամբ եւ ըստ կամաց առն լիցի այլում առն, եւ այրն կին արասցէ ամուսնացեալ։