Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՇՆԱՑՈՂԱՑ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ

Եթէ չար յայսոսիկ ախտս գտցի կին ուրուք, իշխան լիցի այրն արձակել զնա ըստ հրամանի Տեառն։ Եւ զի ոչ թողացուցանէ զարձակեալ առնուլ, զի ընդ առն հաշտեսցի, ըստ առաքելոյ, եւ կամ անայր մնասցէ, վասն որոյ զղջանալով կնոջն՝ իշխան լիցի դարձեալ առնուլ, եւ այդ առանց բանի պոռնկութեան։ Նոյն իշխան լիցի շնացող կնոջ այր ի զղջանալն առնուլ զնա եւ կամ ոչ։ Իսկ կին ոչ լիցի առն, ըստ դատաստանի կանոնաց, բայց այր իշխան է առնուլ կին, եւ կին առն լիցի ըստ հրամանի առն։ Եւ կին ոչ իշխէ ի շնացող առնէ ելանել, բայց վասն խրատու առ ժամանակ մի մեկնիլ։ Իսկ բաժանման յեղանակ ընչիցն նոյն լիցի, որ վասն ատելութեան գրեցաւ։