Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ԹԷ ԸՍՏ ՈՐՈ՞Ց ՊԱՏՃԱՌԱՑ ԵԼՑԷ ԿԻՆ ՅԱՌՆԷ

Յորժամ կին զառն զչար ախտ գիտասցէ զարուագիտութեան, եւ կամ զանասնագիտութեան, եւ կամ ընդ այլազգիս պղծիցի, իշխան լիցի ելանել, ապա եթէ զղջացեալ՝ զհայր խոստովանութեանն հաւատացուսցէ եւ նովաւ՝ զկինն, մի՛ ելցէ։ Բայց զապաշխարութիւն եւ զմիջոց սահմանին մեկնելոյն ի կնոջէն ցուցցէ հայր խոստովանութեանն եւ այնպէս խրատեալ զմիաբանութիւնն հաստատիցէ։ Իսկ եթէ մի անգամ եւ երկիցս զայս արասցէ եւ ի նոյն կացցէ ախտ, ելցէ իրաւամբք դատաստանի՝ զկէս ընչիցն տանելով յառնէն։